Νομικά και Φορολογικά
EmailFacebookPinterest

Αποδοχή Κληρονομιάς – Δικαιολογητικά

Αποδοχή Κληρονομιάς – Δικαιολογητικά

 

Σχετικά με την αποδοχή κληρονομιάς

Ένας θάνατος αποτελεί μία πολύ δυσάρεστη στιγμή για τους συγγενείς του θανόντος, όμως δεν παύει συνάμα να είναι και αναπόφευκτο γεγονός. Μετά την περίοδο του πένθους για την απώλεια του αγαπημένου προσώπου, η οικογένεια καλείται να προχωρήσει ορισμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες κι αφορούν την κληρονομιά, ειδικά για όσους ενδιαφέρονται για πώληση των ακινήτων τους.

Υπάρχει μία σειρά από περιουσιακά στοιχεία τα οποία κληρονομούνται και αντίστοιχα άλλα τα οποία δεν πληρώνονται. Αυτό συνεπάγεται πως σε πρώτη φάση οι κληρονόμοι θα πρέπει να καταγράψουν τα περιουσιακά στοιχεία του θανόντος. Ανάλογα με την οικονομική κατάσταση και τις συνθήκες έχουν την δυνατότητα είτε να αποδεχτούν, είτε να αποποιηθούν την περιουσία.

Οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τους κληρονόμους

Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που οφείλει κάνεις να ακολουθήσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρόκειται για μία τυπική γραφειοκρατική διαδικασία που είναι μεν κουραστική, αλλά απολύτως απαραίτητη και η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έγκαιρα.

Δήλωση θανάτου στην εφορία

Το πρώτο βήμα είναι να δηλωθεί στο μητρώο της ΔΟΥ στην οποία ανήκε ο θανών ο θάνατός του. Εφόσον δεν ήταν επιτηδευματίας αρκεί μία χειρόγραφη δήλωση ενός εκ των κληρονόμων του ή από κάποιον εγγύτερο συγγενή, ώστε να γίνει η διαγραφή από την εφορία. Στην περίπτωση που ο θανών δεν ήταν επιτηδευματίας θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση μεταβολής στο τμήμα μητρώου της εφορίας. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης του θανάτου είναι έως τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, καθώς επίσης και το σχετικό έντυπο Μ7, στο οποίο δηλώνεται ουσιαστικά η σχέση του θανόντος με τους συγγενείς του.

Οι διαδικασίες στο Ειρηνοδικείο

Εφόσον οι κληρονόμοι επιθυμούν για οποιονδήποτε λόγο την αποποίηση της κληρονομιάς, αυτό θα πρέπει να γίνει εντός τετραμήνου από την ημερομηνία οτου θανάτου. Στην περίπτωση που παρέλθει ο συγκεκριμένος χρόνος θεωρείται αυτόματα πως οι κληρονόμοι αποδέχονται την κληρονομιά. Η δήλωση πραγματοποιείται στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του θανόντος. Σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, θα πρέπει να γίνει αναζήτησή της επίσης στο Ειρηνοδικείο. Ακολουθεί η δημοσίευσή της.

Έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ από τη ΔΟΥ

Από την ΔΟΥ μπορεί να εκδοθεί Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ το οποίο πιστοποιεί ότι ο θανών είχε υποβάλει δήλωση Ε9 και είχε φροντίσει να πληρώσει τις οφειλές ΕΝΦΙΑ κατά την τελευταία πενταετία πριν τον θάνατό του.

Οι συμβολαιογραφικές πράξεις

Μετά την δημοσίευση της διαθήκης ακολουθεί η σύνταξη σχετικής δήλωσης από συμβολαιογράφο για την αποδοχή της κληρονομιάς και αντίστοιχα την πληρωμή του σχετικού φόρου κληρονομιάς στην εφορία. Εντός ενός εξαμήνου από την ημέρα θανάτου θα πρέπει να γίνει δήλωση αποδοχής κληρονομιάς με συμβολαιογραφική πράξη. Η προθεσμία φτάνει τον ένα χρόνο εφόσον ο θανών αποβιώσει στο εξωτερικό.

Δήλωση στο κτηματολογικό γραφείο

Η μεταγραφή της αποδοχής κληρονομιάς πραγματοποιείται μετά τη σύνταξη και την υπογραφή του συμβολαίου στο κτηματολογικό γραφείο. Στην περίπτωση που η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει ακόμα κτηματογραφηθεί, θα πρέπει να προηγηθεί επίσκεψη στο Υποθηκοφυλακείο και στη συνέχεια στο κτηματολογικό γραφείο.

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Θα πρέπει με χειρόγραφη μορφή να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του θανόντος. Αυτό μπορεί να γίνει έως και την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Παράλληλα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά δήλωση Ε9 του κληρονόμου. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά.

Εκκαθάριση της κληρονομιάς

Η εκκαθάριση της κληρονομιάς πραγματοποιείται δικαστικά εφόσον υπάρξει αίτηση οποιουδήποτε δανειστή. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται δημοσίευση της απόφασης και ορίζεται από το δικαστήριο συγκεκριμένος εκκαθαριστής της κληρονομιάς. Αυτός υποχρεούται να υποβάλλει χειρόγραφη δήλωση των στοιχείων των ακινήτων. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος επίσης για όλες τις ενέργειες που αφορούν την είσπραξη οφειλών και την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να εκδώσετε

Η όλη διαδικασία αποδοχής ή αποποίησης της κληρονομιάς από τους συγγενείς απαιτεί μία σειρά από δικαιολογητικά. Πιο συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά για αποδοχή κληρονομιάς ή για την αποποίησή της είναι:

1. Ληξιαρχική πράξη του θανάτου. Μπορεί να εκδοθεί είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω κάποιου ΚΕΠ.

2. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. Μπορεί επίσης να εκδοθεί είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω κάποιου ΚΕΠ.

3. Αντίγραφο της διαθήκης που έχει δημοσιευθεί. Παρέχεται από το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας κατοικίας του θανόντος.

4. Πιστοποιητικό μη ύπαρξης κάποιας άλλης διαθήκης. Το έγγραφο παρέχεται επίσης από το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας διαμονής του θανόντος.

5. Τίτλοι ιδιοκτησίας των περιουσιακών στοιχείων του θανόντος, καθώς επίσης τοπογραφικό οικοπέδου σε περίπτωση ακινήτου και η άδεια οικοδομής αυτού.

6. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ που να δηλώνει πως έχουν πληρωθεί οι φόροι την τελευταία πενταετία. Μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet.

Copyright © Vasilopoulos Estates