Νομικά και Φορολογικά
EmailFacebookPinterest

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ)

Η μεταβίβαση ακινήτου (αγορά – πώληση):

Τα δικαιολογητικά προκειμένου ο συμβολαιογράφος να συντάξει το συμβόλαιο αγοραπωλησίας είναι τα εξής:

 1. Φ/Α ταυτότητας και εκκαθαριστικού συμβαλλομένων.
 2. Τον τίτλο κτήσης (συμβόλαιο) εξοφλημένο· αν υπάρχει, και η σχετική πράξη εξόφλησης.
 3. Φορολογική Ενημερότητα για μεταβίβαση ακινήτου
 4. Αν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής α΄ κατοικίας για τον αγοραστή: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δικαιούχου, β) Φ/Α Ε1 και Ε9 πέντε τελευταίων ετών.
 5. Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος και Κτηματολογικό Φύλλο.
 6. Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων).

Έκδοση ηλεκτρονικά μέσω www.gsis.gr, (Περιουσιολόγιο-Πιστοποιητικά), αν είναι σωστά δηλωμένο.

 1. Τ.Α.Π. : Βεβαίωση (από Δήμο ή Κοινότητα που υπάγεται το ακίνητο) ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (αν είναι εντός σχεδίου ή εκτός αλλά με κτίσμα).
 2. Άδεια οικοδομήσεως (επικυρωμένη).
 3. Τοπογραφικό οικοπέδου με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού σύμφωνα με ν. 651/77, και ημερομηνία στη δήλωση.
 4. Βεβαίωση μηχανικού κατά το ν. 4178/2013 περί μη ύπαρξης αυθαιρέτου.
 5. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, αν πρόκειται για κατοικία/χώρο κύριας χρήσης.
 6. Κάτοψη ορόφου, θεωρημένη από την Πολεοδομία (+ σχεδιάγραμμα θέσης στάθμευσης-αποθήκης κλπ).

Τα δικαιολογητικά μεταβίβασης ακινήτου ενδέχεται να είναι ανά περίπτωση διαφορετικά.

Πηγή: e-nomika.gr