Νομικά και Φορολογικά
EmailFacebookPinterest

Φορολογία μεταβίβασης ακινήτου

Φορολογία μεταβίβασης ακινήτου:

Σε περίπτωση που σκοπεύετε να προχωρήσετε στην αγορά ακινήτου θα πρέπει να γνωρίζετε πως οι αγοραπωλησίες επιβαρύνονται με  συγκεκριμένη φορολογία μεταβίβασης ακινήτου. Οι σχετικές ρυθμίσεις υπάρχουν στον νόμο 4223/2013. Η φορολόγηση επιβαρύνει τον αγοραστή του ακινήτου. Η μόνη εξαίρεση αφορά τον φόρο υπεραξίας ακινήτων, ο οποίος επιβαρύνει με 15% τον πολίτη. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ισχύει η αναστολή του μέτρου έως και τις 31-12-2022.

Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου και προστιθέμενης αξίας

Ο υποψήφιος αγοραστής έχει φορολογική υποχρέωση που αφορούν δύο φόρους. Ο πρώτος ονομάζεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) και υπολογίζεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας του ακινήτου. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) αφορά τον κλασικό ανώτατο συντελεστής 24%, ο οποίος ισχύει στην πλειονότητα των αγαθών και υπηρεσιών εντός της Ελλάδα. Θα πρέπει να σημειωθεί πως σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη η αξία του ακινήτου, όπως αυτή αναφέρεται στο συμβόλαιο της μεταβίβασης και όχι η αντικειμενική αξία του ακινήτου.

Λοιπές αμοιβές και έξοδα

Προβλεπόμενη δαπάνη εκ μέρους του αγοραστή αποτελεί επίσης η αμοιβή του συμβολαιογράφου. Η αμοιβή αφορά την εργασία μεταβίβασης του ακινήτου και την σύνταξη των αντίστοιχων συμβολαίων. Η συγκεκριμένη αμοιβή ορίζεται αυτή τη αναλογικά ως προς το ύψος της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και όχι του ποσού του συμβολαίου.

Πιο συγκεκριμένα, για αγοραπωλησίες έως του ποσού των 120.000 ευρώ,  το ποσοστό της αμοιβής του συμβολαιογράφου ορίζεται στο 0,80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Σε αγοραπωλησίες που αφορούν ποσά πώλησης από 120.000 ευρώ έως και 380.000 ευρώ, το ποσοστό μειώνεται στο 0,70%. Στην επόμενη κλίμακα και για αγοραπωλησίες με αντικειμενική αξία έως τα 2.000.000 ευρώ το ποσοστό της αμοιβής του συμβολαιογράφου ορίζεται στα επίπεδα του 0,65%. Το ποσοστό της αμοιβής μειώνεται ακόμη περισσότερο, κλιμακωτά, για μεγαλύτερες αξίες ακινήτων. Επιπρόσθετα, ο συμβολαιογράφος οφείλει να λαμβάνει περί τα 5 ευρώ για κάθε πρόσθετο φύλλο συμβολαιογραφικών πράξεων τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστείτε.

Πέραν του συμβολαιογράφου θα πρέπει να πληρώσετε και την αμοιβή του δικηγόρου, παρότι στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία είναι προαιρετική. Ο δικηγόρος μπορεί να σας βοηθήσει κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο του ακινήτου, ενώ ουσιαστικά προχωρά στη σύνταξη και στην υπογραφή μεταβιβαστικών συμβολαίου του ακινήτου προς όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Παρότι η συγκεκριμένη παρεχόμενη υπηρεσία είναι προαιρετική, είναι πραγματικά χρήσιμο να υπάρχει η παρουσία ενός έμπιστου δικηγόρου, καθώς η συμμετοχή του έχει πραγματικά τη δυνατότητα να αποτρέψει μεγάλες περιουσιακές και οικονομικές ζημιές.

Απαλλαγές  από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων για πρώτη κατοικία

Σε περίπτωση κατά την οποία προχωράτε στην αγορά πρώτης κατοικίας, θα πρέπει να γνωρίζετε πως απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου. Το ποσό που κερδίζετε μπορεί να είναι πολύ σημαντικό και είναι ανάλογο της αξίας αγοραπωλησίας του συμβολαίου. Βασική προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι ο αγοραστής, η/ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών να μην διατηρούν κάποιο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε οποιαδήποτε άλλη κατοικία. Η συγκεκριμένη απαλλαγή προβλέπει τρεις περιπτώσεις:

–  Την αγορά κατοικίας από άγαμο  ενήλικο για συμβόλαιο αγοράς ακινήτου έως το ποσό των 200.000 ευρώ. Σε περίπτωση αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ή διανοητικής καθυστέρησης, το συγκεκριμένο ποσό είναι δυνατό να φτάσει έως και τα 350.000 ευρώ.

–  Την αγορά κατοικίας από έγγαμο άτομο για αξία οικονομικής συναλλαγής έως 250.000 ευρώ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση και εφόσον υπάρχει και πάλι κάποια αναπηρία ή διανοητικής καθυστέρηση, το ποσό μπορεί να είναι αυξημένο, έως τα 275.000 ευρώ.  Παράλληλα προβλέπεται προσαύξηση του ποσού των 25.000 ευρώ για καθένα εκ των δύο πρώτων τέκνων του ζευγαριού και 30.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα τέκνα.

–  Την αγορά οικοπέδου αξίας έως και 50.000 ευρώ από άγαμο άτομο.

 

Copyright: Vasilopoulos Estates

–  Την αγορά οικοπέδου αξίας έως 100.000 ευρώ από άτομο έγγαμο με προσαύξηση 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και επιπλέον 15.000 ευρώ προσαύξηση του ποσό από το τρίτο και τα επόμενα τέκνα του ζευγαριού.

Είναι χρήσιμο τέλος να σημειωθεί πως οι δικαιούχοι της συγκεκριμένη απαλλαγής οφείλουν να είναι μόνιμοι κάτοικοι στην Ελλάδα, όμως συμπεριλαμβάνονται στη ρύθμιση και όσοι προτίθενται να εγκατασταθούν στη χώρα εντός δύο ετών από την ολοκλήρωση της αγορά του ακινήτου. Υπάρχουν παράλληλα ειδικές ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν τους ομογενείς  από την  Τουρκία, από την Αλβανία  και από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, εφόσον αυτοί διαθέτουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν αντίστοιχα και για τους πρόσφυγες.